Procedury - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Procedury

Informacje

Procedury działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Lwówku ŚląskimCel wdrażanych procedur w zakresie zapobiegania COVID-19:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności poradni.

 • Ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich na terenie poradni w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.


Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie poradni poprzez wdrażanie działań reorganizacyjnych i technicznych.


 • W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.


 • Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji, w tym że na wizytę/poradę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.


 • Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych, oddalonych od siebie o co najmniej 2 m.


 • Kontrolowane będzie przestrzeganie obowiązku zakrywania na terenie poradni ust i nosa przez pracowników, klientów i inne osoby z zewnątrz, z wyłączeniem:


a. dziecka do ukończenia 4. roku życia;


b. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.


 • Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w poradni z własnych długopisów, o czym są informowani w trakcie umawiania na wizytę.

 • Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym podlegają każdorazowo dezynfekcji.


Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem lub zadzwonieniu pod numer 999 albo 112.


 • Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, aby umożliwić obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).


 • Ustalenie listy pracowników, dzieci oraz innych osób z zewnątrz (terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi oraz ankiety kwalifikacji do usługi należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej pod kluczem, przez okres 30 dni od dnia usługi) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ , odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


Dodatkowe informacje


Informacje i wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom i innym osobom z zewnątrz dla danego rodzaju działalności są dostępne na stronach internetowych KPRM i poszczególnych ministerstw, w tym na podanych poniżej stronach internetowych:


 • wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy: http://www.pip.gov.pl,


 • wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i inne bieżące informacje: https://gis.gov.pl


 • wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących badań pracowniczych i szkoleń BHP: https://www.igwp.org.pl/images/pliki/koronawirus/GIS.pdf


 • zalecenia z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/koronawirus


 • zalecenia Ministerstwa Rozwoju https://www.gov.pl/web/koronawirus


 • wytyczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: https://www.igwp.org.pl/images/pliki/koronawirus/Rekomendacje_MAP_i_RCB_dla_operatorow_IK.pdf


 • wytyczne Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz


 • wykazy produktów biobójczych (w tym do dezynfekcji) na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego