Ogłoszenia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Ogłoszenia


Obowiązuje wcześniejsze ustalanie wizyt ( osobiście lub telefonicznie 75 782-4300 ) w godz. 8.00 - 15.00
Obowiązuje przestrzeganie wyznaczonych terminów wizyt i odbieranie opinii lub orzeczeń osobiście przez wnioskodawcę w godz.
8.00 - 15.00Poradnia udziela pomocy dzieciom w wieku od urodzenia, młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.


W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

• Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
• Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
• Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
• Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
• Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

      Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wskazało Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Lwówku Śl.  do wydawania od 1.12.2015r.  przez Zespół Orzekający działający w naszej poradni orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem dla powiatu lwóweckiego.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego